صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی قانونی > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس__مسموميتها،کارآموزی.doc           حجم فایل 208 KB
   دانلود : طرح_درس_مسموميتها_،دستیاری_و_کارورزی.doc           حجم فایل 146 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved