صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > گوش و حلق و بینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکترفرناز هاشمیان
گروه آموزشی :
متخصص گوش و حلق و بینی
(فلوشیپ رینولوژی)-مدیر گروه

نام و نام خانوادگی :
دکتر فرهاد فراهانی
گروه آموزشی :
متخصص گوش و حلق و بیني
 (فلوشيپ اتولوژي و نورواتولوژي)

نام و نام خانوادگی :
دکتر محمدسعید احمدی
گروه آموزشی :
متخصص گوش و حلق و بینی
(فلوشیپ جراحی سر و گردن)
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر جوانه جهانشاهی
گروه آموزشی :
متخصص گوش و حلق و بینی

(فلوشیپ رینولوژی)

نام و نام خانوادگی :

دکتر الناز شریعت پناهی

گروه آموزشی :

متخصص گوش و حلق و بینی

 el.shariatpanahi@abasihatmil.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر روح اله عباسی
گروه آموزشی :
متخصص گوش و حلق و بینی
(فلوشیپ جراحی سر و گردن)
استادیار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved