صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > گوش و حلق و بینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکترجوانه جهانشاهی

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بینی (مدیرگروه)

Jahanshahi287@Ymail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فرهاد فراهانی

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بیني

 (فلوشيپ اتولوژي و نورواتولوژي)

h_farahani@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمدسعید احمدی

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بینی

ahmadi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فرناز هاشمیان

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بینی

 hashemian@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر الناز شریعت پناهی

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بینی

 el.shariatpanahi@abasihatmil.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر روح اله عباسی

گروه آموزشی :

گوش و حلق و بینی

 Ruholah@abasihatmil.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV


شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved