صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > رادیولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر سید کمال الدین هادئی

گروه آموزشی :

راديولوژي (مدیر گروه)

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر فريده قره خانلو

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

 

استاديار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکتر مريم الوندي

گروه آموزشی :

 

متخصص طب هسته اي

maryamalvandi@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکتر حميد گل محمدي

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

DR.Golmohammadi1347@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکترسهراب کولیوند

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

skulivand222@gmail.com

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتراحمد رضایی ازندریانی

گروه آموزشی :

 

راديولوژي

ahmad_rezaee20@yahoo.com

استاديار

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved