صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > رادیولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر سید کمال الدین هادئی

گروه آموزشی :

متخصص راديولوژي

(مدیر گروه)

sk.hadeie@umsha.ac.ir

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتر فريده قره خانلو

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي

 

دانشيار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکتر حميد گل محمدي

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي

DR.Golmohammadi1347@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکترسهراب کولیوند

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي

skulivand222@gmail.com

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکتراحمد رضایی ازندریانی

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي

ahmad_rezaee20@yahoo.com

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکترمینا ملاباشی

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي

m.molabashi@umsha.ac.ir

استاديارنام و نام خانوادگی :

دکترمحمد بحیرائی

گروه آموزشی :

 

متخصص راديولوژي


استاديار

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved