صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > چشم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر نوشين بزازي

گروه آموزشی :

چشم(مدیر گروه)

 bazzazi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيامك اكبر زاده

گروه آموزشی :

 

فلوشيپ ويتره رتين

akbarzadeh@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدي عليزاده

گروه آموزشی :

 فلوشيپ قرنيه سگمان قدامي

 alizadeh_m@razitams.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترفاطمه اسلامي

گروه آموزشی :

 چشم

Hrgb2005@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترلیلا ساسانی

گروه آموزشی :

 فلوشیب گلوکوم

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترمهدی زندیان

گروه آموزشی :

 فلوشیپ قرنیه

Drmzandian@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved