صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > چشم 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر نوشين بزازي

گروه آموزشی :

متخصص چشم(مدیر گروه)

 bazzazi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيامك اكبر زاده

گروه آموزشی :

فوق تخصص چشم

 (فلوشيپ ويتره رتين)

akbarzadeh@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدي عليزاده

گروه آموزشی :

 متخصص چشم

(فلوشيپ قرنيه سگمان) قدامي

 alizadeh_m@razitams.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترفاطمه اسلامي

گروه آموزشی :

متخصص چشم

Hrgb2005@yahoo.com

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترمهدی زندیان

گروه آموزشی :

فوق تخصص چشم

(فلوشیپ قرنیه)

Drmzandian@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved