صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پزشکی قانونی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر سعید افضلی

گروه آموزشی :

متخصص پزشكي قانوني-مدیر گروه

afzali@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد كاظم طاهري ميراني

 

گروه آموزشی :

متخصص پزشكي قانوني

k.tahermirani@umsha.acir

استادیار-برنامه هفتگی-cv

 

نام و نام خانوادگی :

سيد نادر عقيليان

گروه آموزشی :

 

دکترای جرم شناسي

 

 

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved