صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پزشکی قانونی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد كاظم طاهري ميراني

گروه آموزشی :

پزشكي قانوني(مدیر گروه)

saeid_tm@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-cv


نام و نام خانوادگی :

دکتر سعيد افضلي

گروه آموزشی :

پزشكي قانوني

Afzali@umsha.acir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

سيد نادر عقيليان

گروه آموزشی :

 

جرم شناسي

 

 

مربي-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved