صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارولوژي > برنامه درسی > تقویم آموزشی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم درسی

   دانلود : برنامه_هفتگی_بخش_اورولوژی.pdf           حجم فایل 52 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved