صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > اطفال > برنامه درسی > تقویم آموزشی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی

   دانلود : كلاسهاي_تئوري_اطفال.pdf           حجم فایل 1870 KB
   دانلود : برنامه_های_آموزشي_گروه_اطفال.pdf           حجم فایل 4084 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved