صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > طب اورژانس > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه ها

   دانلود : برنامه_آموزشی_کارورزان.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : اقدامات_عملی_کارورزان_در_بخش_اورژانس.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : شرح_وظائف_اينترن_اورژانس.pdf           حجم فایل 1821 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved