صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > گوش و حلق و بيني > برنامه درسی > تقویم آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی

   دانلود : قابل_توجه_كار_آموزان_و_كارورزان.pdf           حجم فایل 93 KB
   دانلود : درمانگاهها_و_اتاق_عمل.pdf           حجم فایل 135 KB
   دانلود : برنامه_ماهيانه_كارآموزان.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : اهداف_درمانگاه_گوش_حلق_و_بینی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : اهداف_آموزشي_كارورزان.pdf           حجم فایل 238 KB
   دانلود : اهداف_آموزشي_كارآموزان.pdf           حجم فایل 139 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved