صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس گروه عفونی

   دانلود : طرح_دوره_کارورزی_عفونی.pdf           حجم فایل 474 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری_دکتر_ممانی.pdf           حجم فایل 245 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری_دکتر_عینی.pdf           حجم فایل 243 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری__دکتر_مجذوبی.pdf           حجم فایل 394 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری__دکتر_ترکمان_اسدی.pdf           حجم فایل 253 KB
   دانلود : طرح_درس_عملی_کاراموزی_بخش_عفونی.pdf           حجم فایل 415 KB
   دانلود : طرح_درس_عفونی_دکتر_هاشمی.pdf           حجم فایل 470 KB
   دانلود : طرح_درس_تئوری__دکتر_کرامت.pdf           حجم فایل 567 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved