صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح درس نظری -دکتر ترکمان اسدی.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : طرح درس عملی کاراموزی- بخش عفونی.docx           حجم فایل 56 KB
   دانلود : طرح درس نظری- دکتر عینی.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : طرح درس نظری- دکتر کرامت.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : طرح درس نظری -دکتر مجذوبی.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : طرح درس نظری- دکتر ممانی.pdf           حجم فایل 254 KB
   دانلود : طرح درس نظری -دکتر هاشمی.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : 1397برنامه کار آموزی وکارورزی بخش عفونی.pdf           حجم فایل 260 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved