صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_تئوری_عفونی_2.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : برنامه_کارورزی_بخش_عفونی.pdf           حجم فایل 988 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی__بخش_عفونی.pdf           حجم فایل 738 KB
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved