صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه ها

   دانلود : برنامه_کارورزی_بخش_عفونی.pdf           حجم فایل 988 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی__بخش_عفونی.pdf           حجم فایل 738 KB
   دانلود : برنامه_درسي_1.pdf           حجم فایل 1932 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved