صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > راديولوژي > برنامه درسی > برنامه هفتگی دستیاری 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

 

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved