صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > بيهوشي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved