صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پاتولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک


نام و نام خانوادگی :

دکتر علیرضا منصف اصفهانی

گروه آموزشی :

متخصص پاتولوژي

Monsef@umsha.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی:

دکترمحمد جعفری

گروه آموزشی :

متخصص پاتولوژي

Mahmoudreza.jafari@umsha.ac.ir


نام و نام خانوادگی:

دکتر آرش دهقان

گروه آموزشی :

 متخصص پاتولوژي

 A.dehghan50@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر عليرضا راستگوي حقي

گروه آموزشی :

متخصص پاتولوژي

 rastgoo@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر حميدرضا قاسمي بصير

گروه آموزشی :

 متخصص پاتولوژي

 hrgb2004@yahoo.com

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر حمیدرضا قدیمی پور

گروه آموزشی :

متخصص پاتولوژي

h.ghadimpour@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر اعظم علي ضمير

گروه آموزشی :

 متخصص پاتولوژي

aidaalizamir@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved