صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پاتولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر علیرضا منصف اصفهانی
گروه آموزشی :
متخصص پاتولوژي

Monsef@umsha.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی:

دکترمحمد جعفری

گروه آموزشی :

متخصص پاتولوژي

Mahamad.jafari@umsha.ac.ir


نام و نام خانوادگی:

دکتر آرش دهقان

گروه آموزشی :

 متخصص پاتولوژي


نام و نام خانوادگی:
دکتر عليرضا راستگوي حقي
گروه آموزشی :
متخصص پاتولوژي
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی:
دکتر حميدرضا قاسمي بصير
گروه آموزشی :
 متخصص پاتولوژي


نام و نام خانوادگی:
دکتر حمیدرضا قدیمی پور
گروه آموزشی :
متخصص پاتولوژي
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:
دکترمهتا رزاقی
گروه آموزشی :
 متخصص پاتولوژي
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:
دکتر اعظم علي ضمير

 

گروه آموزشی :
 متخصص پاتولوژي
استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved