صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > طب اورژانس > برنامه درسی > برنامه هفتگی دستیاری 
سامانه هاسرویس الکترونیک

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved