صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_کارورزی.pdf           حجم فایل 619 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی.pdf           حجم فایل 559 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_خانلرزاده_پزشکی_اجتماعی.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_جیریایی_پزشکی_اجتماعی.pdf           حجم فایل 482 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_صنائی_پزشکی_اجتماعی.docx           حجم فایل 38 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved