صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > پیام مدیر گروه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

پیام مدیر گروه

   دانلود : CPM_department_introduction.doc           حجم فایل 38 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved