صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > طب ایرانی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

دکتر مامک هاشمی

گروه آموزشی :

متخصص طب سنتی

مدیرگروه

m.hashemi@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

 دکترمهدي بيگلرخاني

گروه آموزشی :

متخصص طب سنتی

dmbiglar@yahoo.com

استادیار-CV

 

نام و نام خانوادگی :

 دکتر اعظم معیاری

گروه آموزشی :

متخصص طب ایرانی

d_a_meyari@yahoo.com

استادیار-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved