صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > طب سنتی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

دکتر مامک هاشمی

گروه آموزشی :

متخصص طب سنتی

(سرپرست)

m.hashemi@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

 دکترمهدي بيگلرخاني

گروه آموزشی :

متخصص طب سنتی

dmbiglar@yahoo.com

استادیار-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved