صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد علي امير زرگر

گروه آموزشی :

متخصص ارولژي

( فلوشيپ پيوند كليه)-مدیر گروه

 amirzargar@umsha.ac.ir 

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد حبيب اله موسوي بهار

گروه آموزشی :

متخصص ارولژي

(فلوشيپ اندرويولوژي)

 shmbahar@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر شهريار اميرحسني
گروه آموزشی :
 متخصص ارولژي

نام و نام خانوادگی :
دكتر ساسان محرابي
گروه آموزشی :
 
متخصص ارولژی
(فلوشيپ كليه اطفال)
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر مائده محسنی
گروه آموزشی :
 متخصص ارولژی
استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved