صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد علي امير زرگر

گروه آموزشی :

ارولوژي ( فلوشيپ پيوند كليه)-مدیر گروه

 amirzargar@umsha.ac.ir 

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد حبيب اله موسوي بهار

گروه آموزشی :

ارولژي(فلوشيپ اندرويولوژي)

 shmbahar@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهريار اميرحسني

گروه آموزشی :

 

ارولوژي

  amirhassani@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر ساسان محرابي

گروه آموزشی :

 

فلوشيپ كليه اطفال

 dr.s.mehrabi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر مائده محسنی

گروه آموزشی :

 متخصص ارولوژی

ma.mohseni@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved