صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد علي امير زرگر

گروه آموزشی :

متخصص ارولژي

( فلوشيپ پيوند كليه)-مدیر گروه

 amirzargar@umsha.ac.ir 

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد حبيب اله موسوي بهار

گروه آموزشی :

متخصص ارولژي

(فلوشيپ اندرويولوژي)

 shmbahar@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهريار اميرحسني

گروه آموزشی :

 

متخصص ارولژي

  amirhassani@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر ساسان محرابي

گروه آموزشی :

 

متخصص ارولژی

(فلوشيپ كليه اطفال)

 dr.s.mehrabi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر مائده محسنی

گروه آموزشی :

 متخصص ارولژی

ma.mohseni@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved