صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > زنان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهناز ياونگي

گروه آموزشی :

زنان (مدیر گروه)

yavangi@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر صغري ربيعي

گروه آموزشی :

 زنان

rabiei@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مرضيه سنوئي فريماني

گروه آموزشی :

 زنان

farimanie@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر مهرانگيز زماني بناب

گروه آموزشی :

 زنان

m.zamani@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر شهره عليمحمدي

گروه آموزشی :

 زنان

alimohammadi@umsha.ac.ir 

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهلا نصرالهي

گروه آموزشی :

 زنان

nasrollahi@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر ناهيد رادنيا

گروه آموزشی :

 زنان

n.radnia@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مريم احمدي

گروه آموزشی :

 زنان

Ma.ahmadi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر حمیده پارساپور

گروه آموزشی :

 زنان

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر شمیم پیله وری

گروه آموزشی :

 زنان

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر رقیه انوری

گروه آموزشی :

 زنان

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved