صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > زنان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکترمهرانگيز زماني بناب

گروه آموزشی :

متخصص زنان-مدیر گروه

(فلوشیپ آنکولوژی)

m.zamani@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر صغري ربيعي

گروه آموزشی :

متخصص زنان

rabiei@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر مهناز ياونگي

گروه آموزشی :

 متخصص زنان

(فلوشیپ نازایی)

yavangi@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر شهره عليمحمدي

گروه آموزشی :

متخصص زنان

(فلوشیپ پریناتولوژی)

alimohammadi@umsha.ac.ir 

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهلا نصرالهي

گروه آموزشی :

متخصص زنان

nasrollahi@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر ناهيد رادنيا

گروه آموزشی :

متخصص زنان

(فلوشیپ اختلالات کف لگن)

n.radnia@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر مريم احمدي

گروه آموزشی :

متخصص زنان

Ma.ahmadi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر حمیده پارساپور

گروه آموزشی :

متخصص زنان

h.parsapour@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر شمیم پیله وری

گروه آموزشی :

 متخصص زنان

(فلوشیپ نازایی)

sha.pilevari@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر شاهده خوانساری

گروه آموزشی :

متخصص زنان

 


استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر رقیه انوری

گروه آموزشی :

متخصص زنان

r.anvari@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved