صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > عفونی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر سيد حميد هاشمي
گروه آموزشی :
متخصص عفوني
(مدیر گروه)
 

نام و نام خانوادگی :

دکتر فريبا كرامت
گروه آموزشی :
 
متخصص عفوني


نام و نام خانوادگی :
دکتر م‍ژگان مماني
گروه آموزشی :
متخصص عفوني
 

نام و نام خانوادگی :
دكتر پيمان عيني
گروه آموزشی:
متخصص عفوني


نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد مهدي مجذوبي
گروه آموزشی :
متخصص عفوني


نام و نام خانوادگی :
دکتر فاطمه ترکمان اسدی
گروه آموزشی :
 
متخصص عفوني
 
استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved