صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > قلب 
سامانه هاسرویس الکترونیک


نام و نام خانوادگی :

دکترمهدي مرادي

گروه آموزشی :

 قلب و عروق(مدیر گروه)

Mmorad341@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سید کیانوش حسینی

گروه آموزشی :

قلب و عروق

gharakhani@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر بهشاد نقش تبريزي

گروه آموزشی :

 

فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي

 naghshetabrizi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترفرزاد امامي

گروه آموزشی :

 فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي

 

Fatzad.imami@umsha.ac.ir  

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهرام همايونفر

گروه آموزشی :

قلب و عروق كارديوگرافي

homayounfar@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فرناز فريبا

گروه آموزشی :

 قلب و عروق

 

fariba@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر اميرحسين يزدي

گروه آموزشی :

 قلب و عروق

 a.h.gzdi89@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترآزاده مزینی منفرد

گروه آموزشی :

 قلب و عروق

 a.mozayani@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved