صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > نورولوژی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر شهير مظاهري شورابي

گروه آموزشی :

متخصص نورولوژي-مدیر گروه

(فلوشیپ الکتروفیزیولوژی)

mazaheri@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهردخت مزده

گروه آموزشی :

متخصص نورولوژي

mazdeh@umsha.ac.ir & mehrdoktmazdeh@yahoo.com

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مسعود غياثيان

گروه آموزشی :

متخصص نورولوژي

(فلوشیپ MS)

Masoud_Ghiasian@yahoo.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مجتبي خزايي

گروه آموزشی :

متخصص نورولوژي

(فلوشیپ اینترونشن)

Khazaeimajtaba@yahoo.com

استاديار- برنام هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved