صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > طب اورژانس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

دکتر رسول سلیمی

گروه آموزشی :

طب اورژانس(مدیر گروه)

rasoulsl@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکترسمیرا میس پور متعبد

گروه آموزشی :

 طب اورژانس

samiramispm@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترمهدی سمیعی

گروه آموزشی :

طب اورژانس

samiei2003@gmail.com

استادیار-برنامه هفتگی

 

نام و نام خانوادگی :

دکترابراهیم جلیلی

گروه آموزشی :

طب اورژانس

jalili.dr@gmail.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکترآرمان جهانگیری

گروه آموزشی :

طب اورژانس

a.jahangiri@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکترسمیه آبیاری

گروه آموزشی :

طب اورژانس

s.abyari@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved