صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > گوش و حلق و بيني > کوریکولوم > دستیاری 
سامانه هاسرویس الکترونیک

کوریکولوم گروه ENT

   دانلود : CurriculumTakh_GooshGeloo.pdf           حجم فایل 589 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved