صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > علوم تشريح و بافت شناسي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس-آناتومی_سر_و_گردن.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_خون_و_لنف.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_اسکلتی.pdf           حجم فایل 207 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved