صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارتوپدي > برنامه درسی > ارزشیابی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

روشهای نوین ارزیابی:

 

1

ارتوپدی

Log book . DOPS. OSCE

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved