صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > اطفال > برنامه درسی > ارزشیابی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

روشهای نوین ارزیابی:

 

1

كودكان

Log book . DOPS. Mini-cex. OSCE

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved