صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پوست > برنامه درسی > ارزشیابی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

روشهای نوین ارزیابی:

 

1

پوست

Log book. DOPS. Mini-cex. OSCE

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved