صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > جراحي > برنامه درسی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

·         روشهاي نوين ارزيابي:

رديف

گروه آموزشي

روش نوين

1

جراحي عمومي

Log book . DOPS. OSCE

 

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved