صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > روانپزشكي > برنامه درسی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

  • روشهاي نوين ارزيابي:

رديف

گروه آموزشي

روش نوين

1

روانپزشكي

Log book . OSCE

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved