صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > عفوني > برنامه درسی > ارزشیابی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

  • -    روشهاي نوين ارزيابي:

رديف

گروه آموزشي

روش نوين

1

عفونی

Log book. Mini-cex . 360 0. OSCE

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved