صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > فيزيولوژي > برنامه درسی  > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_فیزیولولوژی_دستگاه_خون.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیولوژی_مقدمات_1.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیولوژی_دستگاه_پوست.pdf           حجم فایل 70 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیولوژی_دستگاه_اسکلتی.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_تنفس.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_پوست.pdf           حجم فایل 167 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_اسکلتی.pdf           حجم فایل 207 KB
   دانلود : طرح_درس_مقدمات_علوم_پایه_2.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_گوارش.pdf           حجم فایل 198 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_قلب_و_عروق.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : طرح_درس_دستگاه_خون_و_لنف.pdf           حجم فایل 71 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved