صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > گوش و حلق و بيني > برنامه درسی > ارزشیابی نوین (دستیاری) 
سامانه هاسرویس الکترونیک

  • -    روشهاي نوين ارزيابي:

رديف

گروه آموزشي

روش نوين

1

ENT

Log book . DOPS. OSCE

 

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved