صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > بيوشيمي > برنامه درسی  > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه درسی گروه بیوشیمی

   دانلود : هورمون_شناسی_علوم_آزمایشگاهی_.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : هورمون_شناسی_بالینی__دکتری_بیوشیمی.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : سیستم_های_اطلاع_رسانی.pdf           حجم فایل 189 KB
   دانلود : روش_هاي_بيو_لوژي_ملكولي_دكتري_بيوشيمي.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : روش_های_دستگاهی_ارشد_بيوشيمي.pdf           حجم فایل 159 KB
   دانلود : پژوهش_در_علوم_زیستی.pdf           حجم فایل 78 KB
   دانلود : بيوشيمي_غشاء_و_انتقال_ارشد_بيوشيمي.pdf           حجم فایل 65 KB
   دانلود : بيوانفورماتيك.pdf           حجم فایل 40 KB
   دانلود : بیوشیمی_سرطان.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : بیوشیمی_دندانپزشکی_گروه_ب.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : آنزيم_شناسي_عمومي_ارشدبيوشيمي.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : ایمنو_شیمی_و_روش_های_آنالیز.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : 2-_بالینی_داروسازی.pdf           حجم فایل 672 KB
   دانلود : 1-_بالینی_داروسازی.pdf           حجم فایل 651 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved