صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > قلب > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_کارورزی_قلب.pdf           حجم فایل 577 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی__قلب.pdf           حجم فایل 435 KB
   دانلود : Dr._Shahram_homayounfar.doc           حجم فایل 88 KB
   دانلود : Dr._Mohsen_gharekhani.doc           حجم فایل 130 KB
   دانلود : Dr._Mehdi_moradi.doc           حجم فایل 121 KB
   دانلود : Dr._farzad_Emami.doc           حجم فایل 102 KB
   دانلود : Dr._Farnaz_Fariba.doc           حجم فایل 110 KB
   دانلود : Dr._behshad_naghshe_tabrezi.doc           حجم فایل 117 KB
   دانلود : Dr._Babak_Faghfouryian.doc           حجم فایل 134 KB
   دانلود : Dr_Behshad_Naghshtabrizi_2.doc           حجم فایل 92 KB
   دانلود : Dr_Behshad_Naghshtabrizi_1.doc           حجم فایل 92 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved