صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > زنان > برنامه درسی > تقویم آموزشی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم اموزشی

   دانلود : تقویم_آموزشی_گروه_زنان.docx           حجم فایل 18 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved