صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه >  ايمونولوژي > برنامه درسی > تقویم آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی

   دانلود : برنامه_درس_نظری،پزشکی.pdf           حجم فایل 265 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved