صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها > کمیته ترفیع و ارتقاء 
سامانه هاسرویس الکترونیک

v    کمیته ارتقای هیئت علمی دانشکده پزشکی

انجام کلیه مکاتبات اداری و اجرایی در این کمیته   شامل :

-   بررسی پرونده ارسالی اساتید  و نواقص آنها 

-     پیگیری برگزاری جلسات و دعوت اعضای کمیته در ارتباط با موضوع

-     ابلاغ و ارسال  مصوبات کمیته به معاونت اموزشی و فرستادن پرونده به کمیته منتخب 

-     ارسال موارد مربوط به ماده یک (فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی ) ارتقای مرتبه به کمیته جذب

-     استعلام فعالیت دانش پژوهی   و پیگیری تاییدیه جذب  از هیئت اجرایی جذب

v    کمیته ترفیعات سالیانه  هیئت علمی دانشکده پزشکی

-     بررسی پرونده های ترفیع اعضای محترم هیئت علمی  و مستندات ارسالی

-     تنظیمات فرم های ترفیعات و محاسبه اولیه امتیازات و رفع نواقص مستندات ارسالی

-     ثبت مستندات ارسالی در CV  اساتید

-     بررسی ابلاغ آموزشی اساتید  و پیگیری صدور آن جهت بررسی در جلسه ترفیعات 

-     تکثیر و ثبت مستندات ارسالی و بایگانی در پرونده اساتید

-     برگزاری جلسات کمیته ترفیعات و ارسال مستندات جلسات به معاونت محترم آموزشی دانشگاه

-    در پایان هر سال موارد رکود اعضای محترم هیئت علمی مورد بررسی قرار میگیرد

 


شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved