صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > اصلاحات علوم پایه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

- همکاری با معاونت آموزشی علوم پایه در برنامه رفرم آموزش پزشکی عمومی

- همکاری در اطلاع رسانی مصوبات و اصول اجرایی و اولیه دبیر خانه آموزش پزشکی عمومی وزارت متبوع

- انجام کلیه مکاتبات اجرایی و اداری و برگزاری جلسات وابلاغ مصوبات جلسات

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved