صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته اصلاحات برنامه آموزش پزشکی عمومی > بازنگری دوره فیزیوپاتولوزی و بالینی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

-       

   - همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در اجرای برنامه های آموزش پزشکی عمومی

-طراحی و برنامه ریزی محتوی آموزش بالینی و بررسی چالشهای آموزشی

-حضور در فیلد های آموزش بیمارستانی و بررسی  مشکلات و روند آموزش بالینی

-ویرایش و بازنگری برنامه های آموزشی دوره فیزیو پاتولوژی کارآموزی و کارورزی

-طراحی فرمهای ارزیابی برنامه های آموزشی در مقاطع مختلف آموزش فیزیوپاتولوژی کارآموزی و کارورزی

                                                                                                                                                                                                       

      -برنامه های در دست اجراء 

-بازنگری آموزش عملی درس سمیولوژی

-برنامه ریزی جهت گنجاندن عناوین تأکید شده از سوی وزارت متبوع در جهت انطباق آموزه ها و آزمونها با نیازهای جامعه (پیوست)

- باز نگری کوریکولوم گروه های آموزشی بالینی مطابق با سند توانمندیهای دانش آموختگان دوره دکتری پزشکی عمومی

-برنامه ریزی نحوه آموزش مهارتهای بالینی در دوره کارآموزی مطابق با دستور العمل وزارت بهداشت در مورد آزمون جامع صلاحیت بالینی

-پایش برنامه های بازنگری شده ویا جدید  

   دانلود : اعضا_کمیته_بازنگری.pdf           حجم فایل 35 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved