صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها > کمیته اصلاحات و برنامه ریزی درسی > آموزش پاسخگو 
سامانه هاسرویس الکترونیک

-بازنگری کوریکولومهای گروههای آموزشی بالینی در راستای بسته های تحول و نوآوری آموزش پزشکی با رویکرد پاسخگویی به نیاز جامعه با همکاری مسئولین محترم آموزش پزشکی عمومی گروههای بالینی

-طراحی فرآیند اجرای برنامه تئوری وعملی آموزش پاسخگو در فیلد های انتخاب شده

-انتخاب فیلد مناسب آموزش پاسخگو ( مراکز جامع خدمات سلامت در بیمارستان )به تفکیک گروه بالینی

- پایش نحوه اجرای برنامه در گروههای بالینی

 

برنامه های در دست اجراو آتی

1-پایش نحوه اجرای برنامه آموزش پاسخگو در بخش اطفال

2-ارزیابی وضعیت موجود بخش داخلی- زنان روانپزشکی عفونی قلب

- ارزیابی سر فصلهای تئوری آموزشی جاری از نظر عنوان و زمان اختصاص داده شده

- نحوه آموزش درمانگاهی تعداد ساعات اختصاص داده شده در درمانگاههای داخلی و....جهت آموزش کارآموزان و کارورزان بر اساس کوریکولوم مصوب با تکمیل چک لیست توسط کارآموزان وکارورزان

-ارزیابی تطابق سر فصلهای تئوری آموزشی جاری با کوریکولوم مصوب وزارت بهداشت

3-برگزاری جلسه با مدیران ومسئولین آموزش پزشکی عمومی گروههای داخلی ،زنان ، روانپزشکی ،عفونی و قلب ،جهت توجیه برنامه آموزش پاسخگو

4-تدوین برنامه جدید آموزشی متناسب با اهداف آموزش پاسخگو در گروه های داخلی ،زنان ، روانپزشکی ، عفونی ، قلب

تعیین سرفصلهای مورد نیاز برای آموزش دانشجویان پزشکی

-تخصیص میزان زمان مناسب جهت آموزش پاسخگو

5- تهیه بسته های آموزشی گروههای داخلی ، زنان ، روانپزشکی ، عفونی وقلب  با همکاری گروههای مذکور

6-طراحی فرآیند اجرای برنامه آموزش پاسخگو در گروه های مذکور

طراحی نحوه انتخاب فرد آموزش دهنده مناسب

طراحی مسیر اجرای آموزش تئوری و عملی کار آموزان وکارورزان

طراحی نحوه ارزشیابی کارورزان

7-تهیه چک لیست برای ارزیابی نحوه اجرای برنامه

8-پایش نحوه اجرای برنامه

 

   دانلود : اعضای_کمیته_آموزش_پاسخگو_.docx.pdf           حجم فایل 34 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved