صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها > کمیته اصلاحات و برنامه ریزی درسی > برنامه ریزی مشورتی دانشجویی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

دبیر کمیته :

دکتر زهرا صنایی           متخصص پزشکی اجتماعی  و کارشناس EDO

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است ، کمیته برنامه ریزی مشورتی دانشجویی ، زیر مجموعه کمیته اصلاحات و برنامه ریزی درسی در دفتر توسعه دانشکده پزشکی تشکیل شده است

بر حسب ضرورت و نیز برنامه مور توجه جهت باز نگر ی و ویرایش ،  از دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی و نیز دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت حضور در جلسات دعوت میگردد.

 

 

برنامه ریزی مشورتی دانشجویی

1-ارزیابی و نظر سنجی از دانشجویان Ph.D و ارشد دانشکده پزشکی جهت بازنگری محتوای آموزشی

2-طراحی فرمهای ارزشیابی بر اساس محتوای تدریس شده

3-برگزاری جلسات نظر سنجی و مصاحبه حضوری با دانشجویان در خصوص محتوای آموزشی

4-آنالیز و تحلیل نظرات دانشجویان

5-تهیه گزارش و ارائه به معاونت آموزشی علوم پایه وتحصیلات تکمیلی

6- طراحی  فرم نظر سنجی از دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی (علوم پایه ، فیزیوپاتولوژی ، کارآموزی و کارورزی ) در خصوص محتوای آموزشی

7-برگزاری جلسات نظر سنجی و مصاحبه  با دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی

8-آنالیز وتحلیل نظرات دانشجویان مقاطع مختلف پزشکی

9-تهیه گزارش و ارائه به کمیته برنامه ریزی درسی دفتر توسعه آموزش و معاونت آموزشی علوم پایه و پزشکی عمومی

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved