صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > علوم تشريح و بافت شناسي > برنامه درسی > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه درسی گروه

 

   دانلود : برنامه_درس_دستگاه_اسکلتی-نظری.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : گوش_و_حلق_و_بینی-پزشکی.pdf           حجم فایل 239 KB
   دانلود : علوم_تشریح-دندان-ب.pdf           حجم فایل 46 KB
   دانلود : علوم_تشریح-دندان-الف.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : دستگاه_تنفس-پزشکی.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : جنین_شناسی_-ارشد.pdf           حجم فایل 143 KB
   دانلود : بافت_شناسی_نظری-دکتر_سهرابی.pdf           حجم فایل 263 KB
   دانلود : بافت_شناسی_تئوری-_دکتر_سهرابی.pdf           حجم فایل 350 KB
   دانلود : برنامه_درسی_دستگاه_پوست-دکتر_سهرابی.pdf           حجم فایل 133 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved