صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > فيزيولوژي > برنامه درسی  > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه درسی گروه

   دانلود : فیزیولوژی_گوارش_-ارشد_فیزیولوژی.pdf           حجم فایل 168 KB
   دانلود : دستگاه_تولید_مثل-پزشکی.pdf           حجم فایل 188 KB
   دانلود : آز-پرستاری-رادیولوژی-فیزیوتراپی.pdf           حجم فایل 322 KB
   دانلود : آز_فیزیولوژی-دارو.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود : آز_فیزیولوژی-دستگاه_خون.pdf           حجم فایل 295 KB
   دانلود : آز_فیزیولوژی-دستگاها.pdf           حجم فایل 221 KB
   دانلود : آز_فیزیولوژی-دندان.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : برنامه_آز_فیزیولوژی.pdf           حجم فایل 236 KB
   دانلود : دروس_مشترک_اصلی_گروه_.pdf           حجم فایل 310 KB
   دانلود : دستگاه_قلب_و_عروق-دکتر_شهیدی.pdf           حجم فایل 95 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved