صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > انگل شناسي و قارچ شناسي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

   دانلود : طرح_درس-انگل_شناسی-پزشکی-خودگردان.pdf           حجم فایل 458 KB
   دانلود : طرح_درس-تک_یاخته_2-انگل_شناسی.pdf           حجم فایل 480 KB
   دانلود : طرح_درس-انگل_شناسی_داروسازی.pdf           حجم فایل 553 KB
   دانلود : طرح_درس-انگل_شناسی_پزشکی.pdf           حجم فایل 558 KB
   دانلود : طرح_درس_-انگل_شناسی_پرستاری.pdf           حجم فایل 652 KB
   دانلود : انگل_شناسی-نظری-علوم_آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : انگل_شناسی-عملی-علوم_آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 486 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved