صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > برنامه درسی > تقویم آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

تقویم آموزشی گروه

   دانلود : تقویم_آموزشی-تماس_با_جامعه.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : تقویم_آموزشی-اپیدمیولوژی_-کارآموزی.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : تقویم_-آمار_و_روش_تحقیق-کارآموزی.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : برنامه-_کلیات_سلامت_عمومی-پزشکی.pdf           حجم فایل 126 KB
   دانلود : برنامه_درس_تماس_زودرس_با_بیمار.pdf           حجم فایل 337 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved