صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > زنان > برنامه درسی > برنامه هفتگی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه هفتگی

   دانلود : جدول_تنها.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : ایام_هفته__آبان__ماه_95.docx           حجم فایل 14 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved