صفحه اصلی > مركز مهارتهاي باليني > مدیریت و کارکنان 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 مدیریت وکارکنان

 

- دکتر رسول سلیمی( متخصص طب اورژانس) ریاست واحد skill lab

 


نام و نام خانوادگی :

دکتر رسول سلیمی

گروه آموزشی:

 

طب اورژانس(مدیرگروه)

و مسئولSkill Lab

 

استادیار

 

- ناهید رضوی(کارشناس ارشد) مسئول واحد skill lab

 


نام و نام خانوادگی :

خانم ناهید رضوی


 

کارشناس Skill Lab 

 

- عیسی رضایی فرهودی(کارشناس) کارشناس واحد skill lab

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved