صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پوست > تقویم آموزشی  > راند بخش ها 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved